โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนและกำหนดการขอผ่อนผันทหาร | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขั้นตอนและกำหนดการขอผ่อนผันทหาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 2289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ดาวน์โหลดใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. ดำเนินการรวบรวมเอกสารประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ดังนี้

                  1. แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร                      จำนวน 1 ฉบับ

                  2. สำเนาใบสำคัญ (สด.9)                                            จำนวน 2 ฉบับ

                  3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)           จำนวน 2 ฉบับ

                  4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 จำนวน 2 ฉบับ

                  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน 2 ฉบับ

                  6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                   จำนวน 2 ฉบับ

3. ยื่นเอกสารและใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกเหลือง) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

4. ทางหน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนักศึกษา และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และแฟนเพจ Facebook งานสวัสดิการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

5. กรณีที่นักศึกษาได้ยื่นขอผ่อนผันจาก มทร.ล้านนา ลำปาง เรียบร้อยแล้วในปีต่อไปไม่ต้องยื่นคำร้อง ให้นักศึกษาไปรายงานตนขอผ่อนผัน ณ  จุดคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามภูมิลำเนาของนักศึกษาใน  แต่ละปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง และให้นักศึกษาดำเนินการขอถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ณ จุดคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา

6. กรณีนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันจากสถาบันอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันใหม่ เนื่องจากย้ายสถานที่ศึกษา

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณัฐพรรณ  งามสม (ผู้ประสานงาน) 054 342 547 -8 ต่อ 113

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ส่งเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่านักศึกษาประสงค์สละสิทธิ์               ในการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา