โลโก้เว็บไซต์ โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ ประจำปี 2563 | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย นางสาวแสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานนพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์
          สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ พิธีแสดงมุทิตาจิตและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ 10 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร ไกรสีห์   พิสิษฐ์กุล  อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  รศ.สุธีกานต์  โสตถิกุล  อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ผศ.พงษ์ศักดิ์   อินฝาง  อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ อาจารย์มลทิพย์    บำรุงกิจ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ คุณจิราพร   ชำนาญศิลป์    บุคลากรชำนาญการ  คุณสุภาวดี   พริบไหว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  คุณสาคร  สุนาเคณ  พนักงานพิมพ์ คุณสนิท   ปาละมะ พนักงานสถานที่ คุณมัฑณา  เอกรัตน์ พนักงานห้องทดลอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง และตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ


คลังรูปภาพ : งานเกษียณ63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา