โลโก้เว็บไซต์ ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”  

โดยกิจกรรม “BALA For All” เป็นกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์ระหว่าง สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น มีภาวะความเป็นผู้นำด้านการทำงาน ที่สามารถชี้นำตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและอาชีพได้ ในที่นี้นวัตกรรม หมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามด้วยวิธีการใหม่ ด้วยความคิด การผลิต กระบวนการ มีความแปลกใหม่และจะต้องเพิ่มมูลค่า รวมทั้งนวัตกรรมต้องก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น นำสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BALA For All ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ) จำนวน 24 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 คน และ ทีมคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 14 คน ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแบ่งนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมจำนวน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐาน BALA for Team 2) ฐาน BALA for Take (การสร้างผลิตภัณฑ์) 3) ฐาน BALA for Take (การสร้างฉลากและตราสินค้า) และ 4) ฐาน Jigsaw for Biz การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 

ภาพ: คณะกรรมการ BALA For All 
ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา