โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ผศ.ดร ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
         ผศ.ดร ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษานับเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้มีความรู้  ความสามารถ  และเพิ่มพูนประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ จึงมีการจัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 
          ด้านอาจารย์วัชรี  เทพโยธิน คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุณยนุช แก้วกัน บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารสินค้าและช่องทางจำหน่ายสินค้าในยุค New Normal และคุณสุภาวดี  ปินเครือ ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุค New Normal และมีอาจารย์ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์สาขาการตลาดและอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการเขียนแผนธุรกิจแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : อาจารย์อรทัย  บุญทะวงศ์ / จตุพร  โปธาคำ
         ที่มาของข่าว : อาจารย์อรทัย  บุญทะวงศ์ / พจมาศ คำปันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา