โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม KM ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต รวบรวมองค์ความรู้สู่การพัฒนา | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม KM ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต รวบรวมองค์ความรู้สู่การพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         16 กันยายน 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้แต่ละด้านสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
         กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยแบ่งเป็นการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานสู่การพัฒนา สำหรับการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการในระดับชาติและนานาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการทำงานด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม
        ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : ธนพร  ยะสุทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา