โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร    สุรินทร์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

บุคลากรภายในหน่วยงาน

นางสาวสุนิสา  ติ๊บคำ

บริการงานส่งเสริมงานวิจัย และบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางสาวกัญญารัตน์  โพธิตา

คลีนิคเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา