โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ | งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
      ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบริการวิชา การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วิสัยทัศน์
      ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบริการวิชา การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนามาตรฐานระบบวิจัย ระบบสารสนเทศและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. แสวงหาแหล่งทุน สนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. จัดสรรทุนวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงประสานเพื่อรวบรวมโครงการวิจัยย่อยที่แยกส่วนให้เป็นโครงการบูรณาการหลักที่เชื่อมโยงครบวงจร
5. ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา