โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2576 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,719,320.18 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทสิบแปดสตางค์) ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

1.(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565

2.(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565

3.แบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565

4.งวดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565

5.บก.01 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565

6.BOQ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ปี 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา