โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มทร.ล้านนา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (EIT)
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

" 1 ความคิดเห็นของท่านมีค่า มีความหมาย" ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด เพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทาง ดังนี้      - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยา... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565  ประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศ.ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี ศ.เกียรติ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญน้อง ๆนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบป้าย แสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ราชมงคลล้านนา ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญน้อง ๆนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบป้าย "แสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิต ราชมงคลล้านนา"   ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รางวัลการประกวด >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๕          โดยมีรายละเอียดความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๑๖,๙๕๒ ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพร... >> อ่านต่อ


สวพ. ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.)และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) รวมทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำหน้าที่รับผิดชอ... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 66 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.จัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ครบรอบ 20 ปี ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและ นวัตกรรม” AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก จำนวน 11 ราย
พุธ 22 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (สวก.)และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) รวมทั้งสิ้น 11 ราย เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 ม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 347


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา