โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลและเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเตือนจุดที่มีความร้อน (Hotspot) | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลและเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเตือนจุดที่มีความร้อน (Hotspot)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“มทร.ล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลและเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเตือนจุดที่มีความร้อน (Hotspot)”

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้าโครงการ “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” และนักวิจัยโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเทศบาลตำบล และภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงตอนบน โดยมีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศบาลมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหาจุดฮอตสปอท ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กวง ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานอำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เทศบาลตำบลแม่โป่ง เทศบาลตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลลวงเหนือ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง ชุดปฏิบัติการผาลาด อำเภอดอยสะเก็ด อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ชม.23 ดอยสะเก็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 

การจัดกิจกรรมเป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนนโยบาย บทบาท แผนงานด้านการป้องกันปัญหาไฟป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวง ตอนบน เพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการเตือนภัยจุดที่มีความร้อนในพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตำบลลุ่มน้ำแม่กวง เพื่อให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังจุดที่มีความร้อน (Hotspot)ในพื้นที่ตำบลเชิงดอยและพื้นที่เครือข่ายลุ่มแม่น้ำกวงตอนบน ของเทศบาลตำบลเชิงดอยและเทศบาลในเครือข่าย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันและเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่
 

ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้แผนงานการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ


คลังรูปภาพ : 2566-04-27


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา