โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรหัวหน้างานวิชาการ

นางชาริณี  บำรุงเวช

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

บุคลากรงานต่างๆ

นางสุพรรณนี  กาวิชัย

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางนงเยาว์  มูลหล่อ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นายพรมพั้งศรี  เคหะลุนย์

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา