โลโก้เว็บไซต์ 2015-08-06 | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2015-08-06

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2558 / คลังความรู้

  ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2558 จำนวน 96 หน้า ISBN 978-974-625-716-9   เกี่ยวกับหนังสือ องค์ความรู้และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สู่สาธารณชน ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ >> อ่านต่อ


60 ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา
พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2558 / คลังความรู้

  60 ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2558 จำนวน 248 หน้า ISBN 978-974-625-717-6   เกี่ยวกับหนังสือ คู่มือการดำเนินงานจากการถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา