โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเอกสารแจ้งขอสำเร็จการศึกษา | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบฟอร์มเอกสารแจ้งขอสำเร็จการศึกษา


  เอกสารประกอบการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม (ม.6/.ปวช./ปวส.)
3 เอกสารเทียบโอน
4 ใบเกรดทุกเทอม นศ. ปริ้นจากระบบทะเบียนกลาง (เมน.S06)
5 ใบลงทะเบียนเทอมสุดท้ายที่ขอยื่นสำเร็จการศึกษา(เมน.S03)
6 โครงสร้างหลักสูตร พร้อมกรอกเกรดลงในรายวิชาให้ตรงตามหมวดหมู่
 

ของโครงสร้างหลักสูตร  (ติดต่อขอปริ้นไฟล์แบบฟอร์มจากสาขาหลักสูตรที่สังกัด)

คลิ๊ก => ปริญญาตรี

คลิ๊ก => ปวส.

7 ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (เมน.S08)พร้อมใบเสร็จชำระเงินที่ธนาคาร
   
  หมายเหตุ
1  นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการตรวจสอบ
  ความถูกต้องในระบบทะเบียนกลาง เช่น  ชื่อ/สกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  วัน/เดือน/ปีเกิด /เลขบัตรประชาชน ให้ตรงตามบัตรประชาชน
2 เอกสารโครงสร้างของหลักสูตร ต้องผ่านการตรวจสอบจาก อาจารย์ที่ปรึกษา
  และหัวหน้าหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา