โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกการ 1 อัตรา | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกการ 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด (ตามข้อ 4) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕65 โดยจ่าหน้าซองถึงงานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200  หมู่ที่ 17  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 52000 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ) โดยมหาวิทยาลัยจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา