โลโก้เว็บไซต์ 24  ตค  65  | งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

24 ตค 65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาอธิการ 4 มหาวิทยาลัย จับมือร่วมกันสืบสานงานโครงการหลวง หารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชดำริและกิจกรรมทางวิชาการ
          วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมร้านบ้านสวนสลัดแม่โจ้ อธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมห...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา