โลโก้เว็บไซต์ สิ่งอำนวยความสะดวก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สิ่งอำนวยความสะดวก


ไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัย


ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถานที่ทำการ : อาคารอำนวยการ เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์

เช้า เวลา 07.00 - 08.00 น.

กลางวันเวลา 11.00 - 13.00น.)

(วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ ปิดทำการ)

บริการห้องฟิตเนส
ห้องฟิตเนส อาคารกิจการนักศึกษา (ตึกสีเหลือง) เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

ระบบเครือข่ายไร้สายเป็นเครือข่ายการสื่อสาร


ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นเครือข่ายการสื่อสารภายในพื้นที่ใกล้โดยไม่ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่เรียกว่า

Access Point ติดตั้งไว้ภายในของทุกอาคาร ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสามารถ ใช้เชื่อมต่อ

คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้

งานระบบเครือข่ายไร้สายสามารถทำการตรวจสอบได้ในภายหลังตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ปัจจุบัน ได้ติดตั้งอุปกรณ์

ส่งสัญญาณ (Access Point) จำนวน 175 จุด






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา