โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบาย ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบาย ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา