โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


Update 11 พฤษภาคม 2560

>> การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 
>> ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
>> กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ (คลิก)

ลำดับที่ รายการ/กิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
1บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ 1 พ.ค. - 14 พ.ค.60
Online 24 ชั่วโมงhttp://regis2.rmutl.ac.th/student_id/idstd_lpc.php

Username : รหัสนักศึกษา
 Password : เลขที่บัตรประชาชน
และปริ้นเอกสารมาในวันรายงานตัวด้วย

2รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี /นักศึกษาระดับ ปวส. 17 พ.ค.60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 


3รายงานตัวนักศึกษาใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
17 พ.ค.60 13.00-16.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง 


4 นักศึกษาระดับ ปวส. / ระดับปริญญาตรี 4 ปี ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่  
18 พ.ค.6009.00-12.00 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 2นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง/เทียบโอน อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่  18 พ.ค.6009.00-12.00 น.ห้องบรรยายรวมชั้น 2  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอนภาคปกติ/ภาคพิเศษ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ 18 พ.ค.6013.00-16.00 น.อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 2นักศึกษาระดับปวส.2 / ป.ตรี 4 ปีอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 

18 พ.ค.6013.00-16.00 น.ห้องบรรยายรวมชั้น 2  อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


5ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 19 พ.ค. 60
08.00-12.00 น.อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบที่ปรึกษา19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.อาคารเรียน 11 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB)คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบที่ปรึกษา19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.
อาคารเรียน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (MB)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พบที่ปรึกษา 19 พ.ค. 60
13.00-15.00 น.


6
กิจกรรมไหว้พระธาตุ 20 พ.ค. 60
06.00-13.00 น.
บริเวณหน้าเสาธง มทร.ล้านนา ลำปาง


7เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ22-26 พ.ค. 60
08.30-16.30 น.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ17-19,21,27-28 พ.ค. 6009.00-16.00 น.อาคารเรียนที่ 6 สาขาการบัญชีเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์

อยู่ระหว่างการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง www.lpc.rmutl.ac.th


8กิจกรรมไหว้พระธาตุเสด็จ20 พ.ค. 60
06.00 น.ณ บริเวณหน้าเสาธง


9เปิดภาคการศึกษา 29 พ.ค. 60ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา