โลโก้เว็บไซต์ เอกสารงานประกันกองบริหารทรัพยากร ปี2566 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

เอกสารงานประกันกองบริหารทรัพยากร ปี2566


เอกสารอ้างอิง

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

- 1-1-01, 1-3-01, 1-7-01 คำสั่ง-SAR-สนับสนุน-กองบริหารทรัพยากร-2565 ►คลิ๊ก

1-1-02, 1-7-03 แบบวิเคราะห์  SWOT   กองบริหารทรัพยากร ลำปาง ►คลิ๊ก

1-1-03, 1-6-01, 1-7-02 รายงานประชุมบุคลากรกบ.ครั้งที่-1-พ-25-พ.ค.-66 ►คลิ๊ก

- 1-2-01 แผนปฎิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากร ประจำปี 2566 ►คลิ๊ก

- 1-4-01 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ประจำเดือนมกราคม 2566 ►คลิ๊ก

- 1-4-02 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ►คลิ๊ก

- 1-5-01 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 2 ►คลิ๊ก

- 1-5-02 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 3 ►คลิ๊ก

- 1-5-03 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 4 ►คลิ๊ก

- 1-5-04 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 5 ►คลิ๊ก

- 1-5-05 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 9 ►คลิ๊ก

- 1-5-06 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเร่งรัด ครั้งที่ 10 ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่  2 การบริหารความเสี่ยง

2-1-01, 2-2-01, 2-3-01, 2-4-01, 2-5-01 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง 2566 กองบริหารทรัพยากร ►คลิ๊ก

2-1-02 รายงานประชุมบุคลากรกบ.ครั้งที่-1-พ-25-พ.ค.-66 ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้

- 3-1-01,3-2-01 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ 42/2566 เรื่อง  ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ►คลิ๊ก

- 3-3-01 หนังสือเชิญวิทยากร►คลิ๊ก

- 3-3-023-4-01 สรุปผลการดำเนินโครงการ ►คลิ๊ก

3-4-02 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-OFFICE ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

4-1-01,4-1-02  แบบสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (สายสนับสนุน) ►คลิ๊ก

4-1-03 คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- 5-1-01 สรุปโครงการอบรมการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ►คลิ๊ก
- 5-1-02 บันทึกแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี “เทคนิคการปฏิบัติงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ►คลิ๊ก
- 5-1-03 คำสั่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากรสายสนับสนุน ►คลิ๊ก
- 5-1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2566 ►คลิ๊ก
- 5-1-05 ใบเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรม ►คลิ๊ก
- 5-1-06, 5-1-07, 5-1-08, 5-1-095-1-10  หนังสือ/คำสั่งขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง

6-1-01 โครงการวันวัฒนธรรมย้อมผ้า ►คลิ๊ก

6-1-02 โครงการถวายเทียนพรรษา ►คลิ๊ก

6-1-03 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้กฐิน ►คลิ๊ก

6-1-04 โครงการสายน้ำล้านนา ►คลิ๊ก

6-1-05 กิจกรรมทอดกฐิน ►คลิ๊ก

6-1-06 รายชื่อผู้มาร่วมงานดำหัว2566 ►คลิ๊ก

6-1-07 กิจกรรมสถาปนามทร.ล้านนา ลำปาง ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

7-1-01 สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานยุทธศาสตร์และบุคลากร-ปีการศึกษา-2565 ►คลิ๊ก

7-1-02 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2565 ของงานการเงินและบัญชี ►คลิ๊ก

7-1-03 สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ - งานพัสดุ-ปีการศึกษา-2565 ►คลิ๊ก

7-1-04 สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานบริหารทั่วไป-ปีการศึกษา-2565 ►คลิ๊ก

7-1-05 สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ - งานบริการ-ปีการศึกษา-2565 ►คลิ๊ก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา