โลโก้เว็บไซต์ เอกสาร QA 2565 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เอกสาร QA 2565


- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงาน-SAR-ระดับสถาบัน ►คลิ๊ก

 

เอกสารแนบ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หน่วยสนับสนุน กองบริหารทรัพยากร ปะจำปีการศึกศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ 33/2565  ลงวันที่  15 มีนาคม 2565 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากร ครั้งที่ 1 /2565  ลงวันที่ 30 มีนาคม  2565 ►คลิ๊ก

- แบบวิเคราะห์  SWOT   กองบริหารทรัพยากร ลำปาง ►คลิ๊ก

- หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ SWOT กองบริหารทรัพยากร ลำปาง ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากร ครั้งที่ 4 /2565  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  2565 ►คลิ๊ก

- แผนปฎิบัติราชการ กองบริหารทรัพยากร ประจำปี 2565 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ประจำเดือนมีนาคม  2565 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพื้นที่ (BAC) ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายในระบบ BPM  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายในระบบ BPM  ประจำเดือนมีนาคม  2565 ►คลิ๊ก

- รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายในระบบ BPM  ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 ►คลิ๊ก

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองบริหารทรัพยากร ลำปาง  65 ►คลิ๊ก

- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่  2 การบริหารความเสี่ยง

- แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง-กองบริหารทรัพยากร 22-8-2565 ►คลิ๊ก

- รายงานการประชุมบุคลากรกองบริหารทรัพยากร ครั้งที่ 5/2565 ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้

- เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

- บันทึกขอเข้ารับการอบรม หนังสือเชิญแบบตอบรับ ใบลงทะเบียน ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- บันทึกขอเข้ารับการอบรม หนังสือเชิญแบบตอบรับ ใบลงทะเบียน ►คลิ๊ก

- เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง

- บันทึกขอเข้ารับการอบรม หนังสือเชิญแบบตอบรับ ใบลงทะเบียน ►คลิ๊ก

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 ►คลิ๊ก

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา