โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

บุคลากร


ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรลำปาง

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 144

อีเมล : kanokwanlp@rmutl.ac.th

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวขนิษฐา  คำจันทร์ต๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(หัวหน้างาน)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 121

อีเมล : kanittha5@rmutl.ac.th

นางธิติมา  สมพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 146

อีเมล : titima@rmutl.ac.th

นางสาวจารุวรรณ  สุยะ

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 109

อีเมล : jaruwan@rmutl.ac.th

นายจตุพร  โปธาคำ

นักประชาสัมพันธ์

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 109

อีเมล : kangrut@rmutl.ac.th

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 

นางภคินี  ไชยวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

(หัวหน้างาน)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 111

อีเมล : pakinee@rmutl.ac.th

นางพัธจันทร์  ตามเดช

พนักงานธุรการ

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 115

อีเมล : pokpong@rmutl.ac.th

นายธัญพันธุ์  ภู่ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 110

อีเมล : tanyapan391@rmutl.ac.th

นายบรรพต  ถวัลย์วราศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 107

อีเมล : banphot@rmutl.ac.th

 

 
งานคลังและพัสดุ 

นางสาวเทวรินทร์  ยะสุทธิ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(หัวหน้างาน)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 202

อีเมล : usana@rmutl.ac.th

นางแสงดาว  หมื่นแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 104

อีเมล : attention@rmutl.ac.th

นางสาวพรรณษา  เรือนน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 108

อีเมล : punsa@rmutl.ac.th

นางสาวจันทร์ฉาย  กันทิวงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 105

อีเมล : Junchai@rmutl.ac.th

นายทิวากร  หมื่นแก้ว

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 135

อีเมล : thiwakorn@rmutl.ac.th

นางสุทัศน์  เกิดกระจ่าง

นักวิชาการพัสดุ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 132

อีเมล : sutus999@rmutl.ac.th

นางสุดารัตน์   ชมภูใบ

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 133

อีเมล : sudarat@rmutl.ac.th

งานบริการ 

นายพิทยาธร  ศิริวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(หัวหน้างาน)


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : jojoe_ep@rmutl.ac.th

นายวุฒิไกร  พิไชยอ้น

พนักงานขับรถ

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 137

อีเมล : cossy@rmutl.ac.th

นายนครินทร์  เจริญสุข

วิศวกร

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : nakarin@rmutl.ac.th

นายธนาธิป  พึ่งศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : tanatip_2158@rmutl.ac.th

นางสมจิตร  ชาตตนนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : somjit@rmutl.ac.th

นายประโยชน์  สมพงษ์

ช่างไฟฟ้า


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : phayoat@rmutl.ac.th

นายสุนทร  บุตรคำลือ

พนักงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : soon_torn@rmutl.ac.th

นายอุดม  คำจันทร์ต๊ะ

พนักงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 117

อีเมล : udom_k@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา