โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสารงานคลังและพัสดุลำปาง | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

ดาวน์โหลดเอกสารงานคลังและพัสดุลำปาง


1) คู่มือปฏิบัติงาน

1. คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (Version 1.0 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)

2. ไฟล์ Powerpoint การอบรมงานคลังลำปาง

3. กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

4. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ

3) เอกสารอื่นๆ

1. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษา
5. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online
6. ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
7. สัญญาการยืมเงิน
8. แบบแสดงความประสงค์การรับเงินเดือน-แบบ-1-ขรก.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา