โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากรลำปาง | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร กองบริหารทรัพยากรลำปาง


ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรลำปาง

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 144

อีเมล : kanokwanlp@rmutl.ac.th

หัวหน้างาน กองบริหารทรัพยากรลำปาง

นางสาวขนิษฐา  คำจันทร์ต๊ะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 121

อีเมล : kanittha5@rmutl.ac.th

นางภคินี  ไชยวุฒิ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 111

อีเมล : pakinee@rmutl.ac.th

นางสาวเทวรินทร์  ยะสุทธิ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 202

อีเมล : usana@rmutl.ac.th

นายพิทยาธร  ศิริวงศ์

หัวหน้างานบริการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 137

อีเมล : jojoe_ep@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา