โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 1 ลำปาง | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 1 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย อภิชาติ ปัญญา จำนวนผู้เข้าชม 9684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเดิม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร ==>  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/09/20230901134335_80936.pdf

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา   

                   1.1.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

                   1.1.2 ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรเทียบโอน) : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   1.1.3 ผู้สมัครในระดับปริญญาโท : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี

          1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม

          1.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษา

          1.4 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ระบุ หรือตรวจสอบพบในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัคร หรือ ค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี

2. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566

ช่องทางการรับสมัคร : สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

         ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ขั้นตอนการสมัคร

          3.1 ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เสร็จแล้วให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครและพิมพ์แบบฟอร์ม ที่ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

          3.2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2566  

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

     ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

 

5. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : วันที่ 22 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

     ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทางแอพลิเคชั่นออนไลน์ ตามที่แต่ละคณะกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ากลุ่มไลน์รอบโควตาของแต่ละคณะ เพื่อรับทราบรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ (แจ้งรายละเอียดในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)  

 

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 ตุลาคม 2566  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

    ทางเว็บไซต์ https://lpc.rmutl.ac.th/entrance/

 

7. ชำระเงินและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา :

ผู้ผ่านการคัดเลือกพิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 (ชำระในวันที่กำหนดเท่านั้น)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/09/20230901134335_80936.pdf

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา