โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีภายหลังสำเร็จการศึกษา | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีภายหลังสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         3 มีนาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวุฒิบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี นักศึกษากิจกรรม และกีฬาเด่น กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณกมลทิพย์  ไกรวิทย์หิรัญ ผู้จัดการเขตภาคเหนือ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ (HR) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในยุคปัจจุบัน และได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีจบ
          โครงการปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มีแนวทางปฏิบัติที่ดีภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม โดยการจัดกิจกรรมมีการกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวสรรเสริญคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ และการออกบูธการรับสมัครงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
         ข่าว/ภาพ  : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพกิจกรรมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา