โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ วช. หารือการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค  | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ วช. หารือการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          10 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในโอกาสประชุมหารือการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 เพื่อหารือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของการจัดงานดังกล่าว ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
          สำหรับมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ทาง วช.ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยในระดับภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อผลักดันผลงานวิจัยของพื้นที่ที่มีศักยภาพ คุณภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่และเป็นรูปธรรม โดยจัดมาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งมีการหมุนเวียนการจัดงานให้หน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดงานดังกล่าวตามขอบเขตที่กำหนด โดยในปีนี้ทาง วช. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงาน เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงมี มทร.ล้านนาทั้ง 5 จังหวัดเป็นภาคี ตลอดจนมีความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และงานวิจัยที่โดดเด่น
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ / บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา