โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        3 กุมภาพันธ์ 2565 นายจตุพร  โปธาคำ นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ทโฟน และโปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 11-305  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
        การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา เป็นอาจารย์ผู้สอน และมอบหมายงานให้นักศึกษามีการบันทึกภาพ และวิดิโอ เพื่อถ่ายทอดรายการผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ จึงมีการจัดอบรมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ สามารถปรับใช้ในการเรียนและต่อยอดในการบริการวิชาการ รวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคตดังเป้าหมายของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) อย่างแท้จริง
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
        เรียบเรียง : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา