โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-04 | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          ล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-07-04

ประกาศ มทร.ล้านนา น่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการโรงเรือนเกษตรอัตโนมัติสมัยใหม่ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,310,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกการ 1 อัตรา
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด (ตามข้อ 4) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕65 โดยจ่าหน้าซองถึงงานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลขที่ 200... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดทำโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ระบบโครงข่ายสายสัญญาณต่าง ๆ  ความรู้ด้าน Fiber Optic ตลอดจนเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ให้กับบุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา เทคโนโลยีธุรกิจด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา