โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อสอบถาม


ผู้ประสานงาน

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี รศ.ดร.วันไชย คำเสน 062 576 5951

-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.ปณิฐิ แสนจิตร 089 851 3255

-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   อ. พงษกร สุรินทร์ 0898555395

-สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ดร.สุวรรณ จันทร์อิน 0891483993

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา