โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง


วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ บุคคลากรสนับสนุน
รศ.ดร.วันไชย คำเสน อ.พิทูร นพนาคร อ.ประเทือง ฝั้นแก้ว ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ นายกิติศักดิ์ จอมวงค์ 
ดร.ปณิฐิ แสนจิตร อ.สรายุทธ มาลัยพันธ์ุ อ.วิชัย สินจักร์ ดร.อภินันทน์ จิตรเจริญ นางสาวณัฐพรรณ งามสม
อ.อำนาจ ผัดวัง อ.มนินทรา ใจคำปัน อ.บุญธรรม โสใจวงค์ ดร.ประดิษฐ์ รามัชฌิมา นายจรูญ ปัญญายืน
อ.เกษม ตรีภาค อ.รัชนีวรรณ สันลาด อ.ศราวุธ เอกบาง ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา นางมาณี ปัญญายืน

อ.จิรพนธ์ ทาแกง

 

อ.อนาวิล ทิพย์บุญราช

อ.กีรติ วุฒิจารี

อ.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ

นางจำเนียร มัชชะ

   อ.ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชัย   

ผศ.พงศกร สุรินทร์

 

 

        

 

     อ.ประสงค์ วงค์ชัยบุตร

       

 

 

 

   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา