โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
aaaaa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : scharoon@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

นางชาริณี  บำรุงเวช

หัวหน้างานวิชาการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : charinee@rmutl.ac.th

นางสาวธนพร   ยะสุทธิ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : thanaporn_k@rmutl.ac.th

ผศ.พงศกร  สุรินทร์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : p.surin1980@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา