โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา
    พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี เพื่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ 
    พัฒนาการบริการทางการศึกษา การวิจัย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประทับใจ

พันธกิจ
    กองการศึกษาลำปาง  มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์  :  
    1.1 เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่หน่วยงานสามารถรับได้
    1.2 เพื่อกําหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
    1.3 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
    1.4 เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกําลังความสามารถ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา