โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


กองการศึกษาลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พ.ศ. 2550 (ข้อ 6) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  124   ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 12- 13  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2550 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจความในมาตรา 6 และ 9 วรรค 2 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ออกเป็นกองการศึกษาลำปาง และกองบริหารทรัพยากรลำปาง ในปีการศึกษา 2552  กองการศึกษาลำปาง  ได้แบ่งงานออกเป็นฝ่าย 4 งานคือ 
1) งานวิชาการ  
2) งานกิจการนักศึกษา
3) งานวิจัยและบริการวิชาการ
4) งานวิทยบริการ
    กองการศึกษาลำปาง ตั้งอยู่ที่อาคารกองการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000  โทรศัพท์    0–5434–2547–8  ต่อ 122  โทรสาร 0-5434–2549 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา