โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วังนักประดิษฐ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วังนักประดิษฐ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมลูกแม่วังนักประดิษฐ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตะหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิลและการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ นับเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออกอย่างเหมาะสมและสามารถนำข้อคิดจากประสบการณ์ที่ได้ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว  : ฝ่ายกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา