โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง และ สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจเดินหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดลำปาง | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง และ สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจเดินหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับนางตวงรัตน์  โล่สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ภายใต้โครงการความร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง
        โครงการบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) จังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการบูรณาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเกิดการยกระดับชุมชนด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบระบบเกษตรอัจฉริยะและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดลำปาง
         ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล  ผู้อำนวยการกองการศึกษาลำปาง นางสาวปภาวรินท์   บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา นักวิจัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรลำปาง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้บริหาร สวทช.ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยภายหลังการลงนามฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา