โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ระเบียบและวิธีการเบิกจ่าย แก่ผู้นำนักศึกษา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ระเบียบและวิธีการเบิกจ่าย แก่ผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 พฤษภาคม 2565 นาวสาวพรรณษา เรือนน้อย และนางสาวจันทร์ฉาย  กันทิวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ระเบียบและวิธีการเบิกจ่าย แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สภานักศึกษาและประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวมีการบรรยายระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายในภาคเช้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำนักศึกษาในการจัดทำโครงการและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง  ภาคบ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนงบประมาณและจัดทำโครงการ
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา