โลโก้เว็บไซต์ องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2556 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2556
จำนวน 174 หน้า
ISBN 978-974-625-591-2

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

  1. การผลิตเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา
  2. การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กะเหรี่ยง 
  3. วิจัยพัฒนาเนื้อดินสีเพื่อเลียนแบบสีผิวมนุษย์ สาหรับใช้ในการผลิตตุ๊กตาเซรามิก
  4. การซ่อมบารุงเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องยนต์เล็ก
  5. การผลิตถั่วเน่าจากหัวเชื้อ Bacillus subtilis เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องแกงอินทรีย์
  6. ผ้าสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการพัฒนาแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
  7. การติดตั้งใช้งาน และการบารุงรักษาเครื่องประจุแบตเตอรี่
  8. ข้าวแต๋นกึ่งสาเร็จรูปสาหรับเตาไมโครเวฟ
  9. การผลิตปละใช้เชื้อราป้องกันกาจัดโรคพืชแบบพึ่งพาตนเอง
  10. การแก้ปัญหากลิ่นเหม็น และน้าเสียในโรงเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบถุง

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา