โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 บทความ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สายสนับสนุนตามเกณฑ์ RMUTL-EP
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

         เช้าวันนี้ (26 มีนาคม 2567) ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา “ตัวบ่งชี้และการประเมินสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ RMUTL-EP” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนของ มทร.ล้านนา ลำปาง และ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติสู่การบริหารงานคุณภาพ บรรลุพันธกิจ เพื่อให้สถ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) มทร.ล้านนา ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือสามารถร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Join Zoom Meeting ได้ที่ : https://zoom.us/j/8733493133?pwd=QUVUK0RpU2RiTGVOUzdTQ2dJbGhDdz09&omn=94686200829... >> อ่านต่อ


งานกิจกรรมนักศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

        ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อีดทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่ผู้นำนักศึกษาชุดใหม่          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีที่ปรึกษาและคณะก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และห... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          22 มีนาคม  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม" ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มทร.ล้านนา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (EIT)
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

" 1 ความคิดเห็นของท่านมีค่า มีความหมาย" ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด เพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567 
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT)  จาก QRcode ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือที่  https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im   >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรม PI เฟส 3 สร้างทีมงาน ต่อยอดการขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร
พุธ 20 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  เฟส 3 (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทด้านต่าง ๆ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ไปกับ Jump Thailand Hackathon 2024
อังคาร 19 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        AIS Academy ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต  “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม” โดยมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นทางสังคมด้วย Digital Technology เพื่อนำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริง ผ่าน 4 โจทย์ ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 726


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา