โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ


หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
     เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา เสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท การเข้าสังคม การเจรจาต่อรอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ บริการด้านการจัดทำเที่ยว ด้านการบิน ด้านการโรงแรม ด้านจัดนิทรรศการ งานประชุม งานกิจกรรมพิเศษ และนักวิชาการ นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
     "เน้นสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทุกมิติ ผลิตบัณฑิต นักอุสาหกรรมบริการที่มีสมรรถนะสำคัญในการทำงานกับความพร้อมของอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม"

เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้   
     1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี การท่องเทียวและบริการ(ศศ.บ) 
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียน

บุคลากรอาจารย์ผู้สอน
  
   1.อาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์  ( 091-0722546 ) หัวหน้าหลักสูตร
     2.ดร.ชนิกา  ฉัตรสูงเนิน ( 081-9934721 )
     3.ดร.ปานณนาถ  ศักดิ์ศิริคุณ  ( 091-0708451 )
     4.อาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน ( 091-7044044 )
     5.อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น ( 088-2610072 )

โครงสร้างหลักสูตร การท่องเทียวและบริการ

สมัครนักศึกษาใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 242

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา