โลโก้เว็บไซต์ จารุวรรณ สุยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : จารุวรรณ สุยะ

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม 63
พุธ 23 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักงานประกันสังคมขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี2563 โดยกำหนดทอดถวาย ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารมหลวง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 สามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานประกันสังคมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2956 2065-66 >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน 63
พุธ 23 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5426 5055   >> อ่านต่อ


การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนสิงหาคม 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง
พุธ 23 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)            การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนสิงหาคม  2563 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 63
อังคาร 22 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานนพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ ... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          18 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่าสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี ผศ.ดร ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยความร่วมมือระหว่าง คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ กศน.อำเภอพร้าว และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  นางสาวกัญญารัตน์ โพธิตา เจ้าหน้าที่คลินิก มทร.ล้านนา ลำปาง และผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ในวันที่ 15 - 17 กันยายน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุม KM ด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต รวบรวมองค์ความรู้สู่การพัฒนา
พฤหัสบดี 17 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

         16 กันยายน 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้แต่ละด้านสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ
อังคาร 15 กันยายน 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สอน)  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 1  อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/11/20161121151727_15830.pdf และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
อังคาร 15 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          13 กันยายน 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  โดยมีคุณปภาวรินท์  บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการจัดประชุม และมีอาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการองค์ความรู้ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานราชมงคลมุฑิตา 2563
อังคาร 15 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

         14 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานราชมงคลมุฑิตา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 841


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา