โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ | ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำชี้แจง.

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานระบบฯ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  ผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ..................................................................................

 กรอกแบบประเมินโดย Scan QR code หรือ กรอกแบบประเมินตามแบบฟอร์มข้างบนนี้


 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา